Familierecht advocaat

Het gaat niet meer tussen u en uw partner en u gaat scheiden, of uw kinderen worden uit huis geplaatst door Jeugdzorg. Het zijn allemaal gebeurtenissen die veel emoties oproepen bij betrokkenen. Het zijn ook gebeurtenissen die vallen onder het familierecht.

Bij Kessels advocaten begrijpen onze gespecialiseerde familierecht advocaten dat dit soort gebeurtenissen u persoonlijk raken. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij uw advocaat.

Kom daarom vrijblijvend kennismaken met een van onze familierecht advocaten. Maak een afspraak met Mirelle van Berckel-van der Rijken (advocaat en mediator) of Marjolijn van Alphen. Zij horen graag uw verhaal en bekijken wat voor u de mogelijkheden zijn.

Het familierecht is heel erg breed. De volgende onderwerpen komen in het familierecht aan de orde.

- Echtscheiding
- Echtscheiding en de ondernemer
- Collaborative divorce
- Mediation
- Naamswijziging
- Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing
- Co ouderschap

- Alimentatie
- Adoptie
- Echtscheiding en kinderen:
o Gezag
o Omgang
o Kinderalimentatie
o Ouderschapsplan
o Co-ouderschap

Soms hebben aanstaande ex-partners het liefst ieder hun eigen advocaat. Dat betekent niet dat er dan direct geen overleg meer tussen de partijen mogelijk is. Sterker nog, de meeste advocaten proberen in zo’n geval de mensen met elkaar in gesprek te brengen tijdens een zogeheten viergesprek.

Bij een viergesprek zitten de ex-geliefden samen met hun advocaten aan tafel.
Het voordeel is dat beide (ex-)partners een korte lijn met zijn/haar advocaat heeft en meteen zaken kan overleggen met de eigen advocaat.

Tegelijkertijd proberen beide advocaten om tot oplossingen te komen en te werken aan het opstellen van een convenant en als er kinderen in het spel zijn, een ouderschapsplan.

Mocht het viergesprek niet tot afspraken en oplossingen leiden, dan kan de rechter uitkomst bieden. Ieder heeft zijn/haar eigen advocaat, die bij de rechtbank kan optreden.

In sommige gevallen is overleg tussen partijen absoluut niet mogelijk. Dat heeft vaak veel te maken met wantrouwen. Indien dat het geval is, zal zeker nog wel een poging gewaagd worden met elkaar in gesprek te raken. Maar als dat niet kan, is het voeren van een procedure op tegenspraak bij de rechtbank de enige mogelijkheid.
De advocaat van één van partijen dient een verzoekschrift tot echtscheiding in. De andere partij voert verweer en de zaak wordt uiteindelijk bij de rechtbank behandeld.

Onze gespecialiseerde advocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen zullen uw vragen over de echtscheidingsprocedure graag beantwoorden. Neemt u contact op!

Afwikkeling van huwelijksvoorwaarden
Wanneer u voorafgaande aan, of tijdens het huwelijk, huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld bij de notaris, zal bij de echtscheiding goed gekeken moeten worden naar de afspraken die u in de huwelijksvoorwaarden heeft gemaakt.

In huwelijksvoorwaarden kan van alles zijn afgesproken over de financiën tijdens het huwelijk of hetgeen moet gebeuren in het geval van een echtscheiding. In algemene zin is het lastig te beschrijven wat voor u de gevolgen zijn. Gaat u dus het gesprek aan met onze gespecialiseerde advocaten en neem een kopie van de opgestelde huwelijksvoorwaarden mee.

Wanneer bij een echtscheiding een ondernemer betrokken is, kan een echtscheiding gecompliceerder zijn. Dat speelt op de diverse vlakken. Onder andere gaat het dan om:
1. Verdeling
2. Alimentatie
3. Pensioen in eigen beheer

Het lastige kan zijn dat de belangen vaak tegenstrijdig zijn. De ondernemer zal de voortzetting van het bedrijf niet in gevaar willen laten komen. Terwijl de ex-partner over voldoende middelen wil beschikken om van te leven.

Omdat de continuïteit van de onderneming belangrijk is, schakelen we vaak een financieel deskundige in om goed naar de cijfers te kijken. Waardering van ondernemingen is een vak apart. Voor dat deel van het werk werken we samen met zeer ervaren specialisten in die ons daarbij helpen. Kwaliteit van dienstverlening staat immers voorop.

Afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt om tot een scheiding te komen, overleggen we met de aanstaande ex-partner over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Ook bij de bepaling van de behoefte aan alimentatie en de draagkracht van de ondernemer is de advisering van ondernemers een vak apart. Immers, het kan zijn dat het voor een ondernemer wat lastiger te bepalen is van welk inkomen men tijdens het huwelijk heeft geleefd. Vaak is dat inkomen door de jaren heen ook wisselend. Als het gaat om draagkracht kan het wisselende inkomen ook een aandachtspunt zijn.

Wanneer een ondernemer in eigen beheer pensioen heeft opgebouwd zal bekeken moeten worden hoe dat in de verdeling kan worden betrokken. Dit aspect vraagt bijzondere kennis op het gebied van (fiscale) regels. We werken dan ook nauw samen met ervaren specialisten op het gebied van pensioenen om u op dit vlak goed te kunnen adviseren.

Voor het overige spelen bij de echtscheiding van een ondernemer natuurlijk ook vaak de reguliere vragen. Een ondernemer is namelijk ook een mens en voor elk mens brengt de echtscheiding nu eenmaal vaak veel vragen en onzekerheden met zich mee.

Belangrijk is wij als kantoor veel ervaring hebben in het bijstaan van ondernemers. Omdat ons kantoor ook gespecialiseerd is in ondernemingsrecht weten we precies wat er speelt als er een eigen onderneming betrokken is. De gespecialiseerde advocaten van ons kantoor werken dan ook regelmatig samen aan zaken waarbij ondernemers in een echtscheiding betrokken zijn. Neemt u contact op met Mirelle van Berckel-van der Rijken om te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Op basis van de wet zijn ouders onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen en tegenover hun jongmeerderjarige kinderen, dat wil zeggen tot 21-leeftijd. Als de ouders niet meer bij elkaar zijn, wordt er kinderalimentatie betaald door de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder. Als er sprake is van co-ouderschap, waarbij beide ouders een gelijk deel van de verzorging op zich neemt, kan dit anders zijn.

Bij het maken van afspraken over de verdeling van de kosten van de kinderen wordt eerst gekeken naar de behoefte van de kinderen. Met behulp van door het NIBUD opgestelde normen en aan de hand van het gezinsinkomen wordt bekeken wat de kosten van de kinderen zijn. Dat is de behoefte. Het is de bedoeling dat de ouders na de scheiding zoveel mogelijk uit hun beider inkomen blijven voorzien in deze behoefte.

Vervolgens wordt bekeken of het voor de ouders wel mogelijk is om volledig in de behoefte van de kinderen te voorzien. Dit hangt af van de draagkracht van de beide ouders. Ook hiervoor is een tabel beschikbaar, op basis waarvan bij een bepaald netto-inkomen, een bepaalde draagkracht hoort. Het kan zijn dat in een specifieke situatie de tabel tot een onaanvaardbare uitkomst komt. In dat geval kan er bekeken worden of er aanleiding is om af te wijken van de tabellen.

Als de draagkracht van de beide ouders bekend is, moet er bekeken worden voor welk aandeel de beide ouders bijdragen in de kosten van de kinderen. De niet-verzorgende ouder betaalt zijn aandeel aan de verzorgende ouder. Als de niet-verzorgende ouder omgang heeft met de kinderen, kan dit reden zijn om het te betalen bedrag te verminderen. De verzorgende ouder heeft namelijk tijdens de omgang ook kosten. Daarom mag er dan zorgkorting worden toegepast. Hoe meer omgang er is, hoe hoger de zorgkorting.

Afspraken over kinderalimentatie worden in beginsel vastgelegd in het ouderschapsplan. Ouders kunnen in het ouderschapsplan ook afspraken maken die afwijken van de standaardsituatie. Bijvoorbeeld dat er een kinderrekening wordt geopend, waar de beide ouders geld op storten en waar bepaalde kosten van worden betaald. Of dat de niet-verzorgende ouder een lager bedrag aan kinderalimentatie betaalt, maar wel kosten voor kleding of sport op zich neemt. Als het ouders niet lukt om in onderling overleg tot afspraken te komen over kinderalimentatie, kan de rechter gevraagd worden om daarover een beslissing te nemen.

Voor al uw vragen over kinderalimentatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.

Partijen die gaan scheiden, zullen samen moeten bekijken of er aanleiding is om partneralimentatie vast te stellen. Er kan ook worden afgesproken dat er wordt afgezien van partneralimentatie.

Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Gebruikelijk wordt de behoefte gerelateerd aan het inkomen tijdens de samenleving op basis van de in de rechtspraak ontwikkelde zogenaamde Hof-norm. In sommige gevallen kan het echter nodig zijn om aan de hand van concrete kosten de behoefte te bepalen. Op de behoefte van de alimentatiegerechtigde strekt het eigen inkomen in mindering.

Als de behoefte is vastgesteld, moet er worden bekeken of de alimentatieplichtige de draagkracht heeft om in de behoefte te voorzien. De draagkracht wordt op basis van de Trema-normen bepaald. Er wordt gekeken naar het inkomen uit werk of vermogen en de uitgaven van de alimentatieplichtige. Ook wordt er rekening gehouden met eventuele te betalen kinderalimentatie. In de praktijk ontstaat vaak discussie over de inkomsten en de lasten waarmee rekening moet worden gehouden bij de alimentatieberekening. Als partijen er samen niet aan uit komen, moet de rechter een knoop doorhakken.

Partneralimentatie moet in beginsel voor de duur van 12 jaren worden betaald, ingaande op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Als partijen minder dan 5 jaar zijn gehuwd en uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan is de duur gelijk aan de duur van het huwelijk.

In de loop der tijd komt het vaak voor dat de omstandigheden van één van de beide partijen wijzigt. De alimentatieplichtige kan te maken krijgen met een inkomensdaling, met een daling of stijging van de woonlasten of de geboorte van een kind, waarvoor de alimentatieplichtige onderhoudsplichtig is. In dat geval moet de in het kader van de echtscheiding vastgestelde partneralimentatie opnieuw tegen het licht worden gehouden en, als er geen overeenstemming wordt bereikt, door een rechter opnieuw worden vastgesteld.

Het recht op partneralimentatie vervalt als de onderhoudsplichtige gaat trouwen of gaat samenwonen als ware hij/zij gehuwd.

Voor al uw vragen over partneralimentatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.

Kinderalimentatie of partneralimentatie kunnen in onderling overleg tussen ex-partners/ouders worden vastgesteld. Dit kan in het kader van een echtscheiding of op een later moment als sprake is van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die was op het moment dat de alimentatie werd vastgesteld. Als partijen er samen niet aan uit komen, kan de rechter worden gevraagd een beslissing te nemen.

Kinder- en partneralimentatie wordt op basis van de wet jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. Tegen het einde van elk jaar wordt het indexeringspercentage bekend gemaakt op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen: www.lbio.nl. Op deze website staat ook een rekenmodule om de indexering van alimentatie te berekenen. Partijen kunnen in onderling overleg besluiten om geen indexering van alimentatie toe te passen. Ook een rechter kan daartoe besluiten.

Als kinder- of partneralimentatie niet (meer) vrijwillig betaald wordt door de alimentatieplichtige, zal de alimentatiegerechtigde maatregelen moeten nemen om de alimentatie te innen. Het LBIO (www.lbio.nl) kan daarbij behulpzaam zijn en de inning ter hand nemen. Het LBIO zal de alimentatieplichtige eerst door middel van een brief tot betaling manen en kan, als deze brief geen effect heeft, overgaan tot het treffen van executiemaatregelen, zoals loonbeslag. Het LBIO neemt geen inning van alimentatietermijn op zich die op het moment van aanmelding bij het LBIO meer dan zes maanden oud zijn.

Ook een deurwaarder kan overgaan tot inning van achterstallige alimentatietermijnen. Een deurwaarder zal de alimentatiegerechtigde meestal kosten in rekening brengen, zodat deze optie vaak minder aantrekkelijk is dan het LBIO. Een deurwaarder kent daarentegen geen beperking van een periode van zes maanden en kan ook oudere achterstallige termijnen innen.

Voor inning van alimentatie door een deurwaarder of het LBIO is het noodzakelijk dat de alimentatie is vastgelegd in een beslissing van de rechter. Een afspraak tussen partijen onderling is niet voor executie vatbaar.

Voor al uw vragen over vaststelling, indexering en inning van alimentatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.

Omgang is het recht op contact tussen een kind en de ouder die het kind niet dagelijks verzorgt en opvoedt. Overigens is omgang eigenlijk niet meer het goede woord hiervoor: sinds 1 maart 2009 wordt op basis van de wet de verzorging en de opvoeding van de kinderen namelijk gedeeld tussen de beide gezagsdragende ouders. Wat vroeger een omgangsregeling genoemd wordt, heet daarom nu eigenlijk een zorg- en contactregeling. Als er geen sprake is van gezamenlijk gezag, hebben de kinderen overigens ook recht op omgang met de ouder, die de kinderen niet dagelijks verzorgd.

Het is de bedoeling dat de ouders na de echtscheiding of verbreking van de samenleving samen afspraken maken over de invulling van de verzorging en de opvoeding van de kinderen. Deze regeling wordt dan vastgelegd in het ouderschapsplan. De regeling kan heel summier zijn en bijvoorbeeld alleen een week- en vakantieschema omvatten, of kan heel gedetailleerd zijn en bijvoorbeeld ook zien op omgang tijdens verjaardagen of feestdagen. Als het de ouders niet lukt om samen een regeling af te sprekend, kan de rechtbank worden gevraagd een regeling vast te stellen. De rechter zal daarbij kijken welke regeling het meest in het belang van de kinderen is.

Als de verzorging en opvoeding van de kinderen evenredig wordt verdeeld tussen de ouders, spreken we van co-ouderschap.

Als er sprake is van een wijziging in de omstandigheden, dan kan dit aanleiding zijn om de afspraken over de verdeling van de verzorging en de opvoeding van de kinderen tegen het licht te houden en te wijzigen.

Voor al uw vragen over omgang kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.

De ouder bij wie de kinderen wonen, moet de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot de kinderen. Bijvoorbeeld over de gezondheid van de kinderen, of hoe het op school gaat. Dit is het recht op informatie.

Als er sprake is van eenhoofdig gezag, mag de ouder die alleen het gezag heeft, alleen belangrijke beslissing maken over de kinderen. Deze ouder moet wel de andere, niet-gezagsdragende ouder om zijn/haar mening vragen. Dat heet het recht op consultatie.

Soms wordt het recht op informatie en consultatie niet (voldoende) gerespecteerd. In dat geval kan de rechter gevraagd worden de ouder bij wie de kinderen wonen te verplichten om de andere ouder te informeren en/of te consulteren. De rechter kan dan ook bepalen hoe dat moet gebeuren.

Voor al uw vragen over informatie en consultatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.

Ons kantoor werkt gebruikelijk op basis van een uurtarief.
Maar in steeds meer gevallen bestaat de mogelijkheid andere prijsafspraken te maken. Zo kunnen we van tevoren een vaste prijs afspreken wanneer er goed zicht is op de werkzaamheden die moeten gebeuren.
Op die manier weet u beter waar u aan toe bent.

Daarnaast werken wij in bepaalde zaken ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Indien u daarvoor in aanmerking komt ( de Raad voor Rechtsbijstand beslist op de aanvraag) betaalt de overheid een deel van de advocaatkosten. De Raad legt u een eigen bijdrage op, die u aan ons kantoor betaalt.
Om te weten of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, verwijzen wij u naar de info www.rvr.org

Naast de advocaatkosten moet u rekening houden met het griffierecht (de kosten die rechtbank in rekening brengt) en de kosten die wij maken voor het opvragen van de benodigde uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand.
Natuurlijk zullen wij zo efficiënt mogelijk voor u werken, om de kosten binnen de perken te houden. Vaak kunt u daar ook zelf een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld alle stukken zo volledig mogelijk bij ons aan te leveren. Dat bespaart u kosten.

Voor al uw vragen over de kosten van een advocaat familierecht kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.