Letselschade

Bij Kessels Advocaten vinden wij dat u als letselschade slachtoffer de best mogelijke begeleiding verdient. Onze ervaren en gespecialiseerde letselschade advocaten helpen dagelijks mensen om letselschade vergoed te krijgen. Want geef toe, u wilt toch ook uw leven weer in eigen hand hebben?

Er is sprake van personen of letselschade als u door een gebeurtenis lichamelijk of geestelijk letsel oploopt. Er kan van alles gebeuren waardoor u letselschade oploopt.

Door welke gebeurtenissen kan ik schade lijden:
- Arbeidsongeval en beroepsziekten (werkgeversaansprakelijkheid)
- Verkeersongevallen, waaronder ook whiplash (verkeersaansprakelijkheid)  
- Medische fout, medische misser (medische aansprakelijkheid)
- Een ongeval door een gebrek aan de weg (aansprakelijkheid wegbeheerder)
- Een verwonding door een dier (aansprakelijkheid voor dieren)
- Een verwonding door sport of spel
- Slachtoffer van mishandeling, geweldsmisdrijf
- Overige gebeurtenissen

Gelukkig lopen de meeste ongelukken goed af, maar wat als dat niet zo is? Wat als u bijvoorbeeld uw werk niet meer kunt doen omdat uw lichaam niet meewerkt? Uw leven kan ingrijpend veranderen wanneer u letsel heeft opgelopen. Onze gespecialiseerde letselschade advocaat onderzoekt of er iemand verantwoordelijk is voor uw schade. Als dat zo is, doen wij er alles aan om uw schade vergoed te krijgen. Zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Een gespecialiseerde advocaat van Kessels advocaten onderzoekt of er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. In vaktermen heet dat de aansprakelijke partij. U kunt dan denken aan de veroorzaker van het verkeersongeval, uw werkgever, de arts, het ziekenhuis, de eigenaar van een dier etc.
In de meeste gevallen is de aansprakelijke partij verzekerd voor deze schade. De verzekeraar zal dan de schade die u lijdt, moeten vergoeden.
Het is vaak moeilijk te zeggen op hoeveel schadevergoeding u recht heeft. Uit ervaring weten onze letselschade advocaten dat zelfs een op het oog klein ongelukje zeer grote financiële gevolgen kan hebben voor u.
Stel u bent gestruikeld over een losliggende stoeptegel. De gemeente kan dan aansprakelijk gesteld worden. Een kapotte broek is snel vergoed, maar wat als u dure operaties moet ondergaan, misschien bent u zelfstandig ondernemer en kunt u lang niet werken waardoor er geen inkomen meer is? De schade die u lijdt door een ogenschijnlijk simpel ongeval loopt dan al snel op tot hoge bedragen.
Onze letselschade advocaten kijken daarom verder dan alleen de directe schade. Zij houden bij het berekenen van de schadevergoeding rekening met allerlei schadeposten. In vaktermen wordt dat materiële en immateriële schade genoemd.
De letselschadevergoeding wordt altijd berekend naar de schade die u in uw situatie lijdt. Daarbij is het de bedoeling om er voor te zorgen dat uw situatie zoveel mogelijk wordt teruggebracht in de staat zoals u leefde voordat de gebeurtenis plaatsvond.

Er zijn veel verschillende soorten schade die u kunt hebben. Binnen het recht zijn die schadeposten grofweg in tweeën in te delen: materiële schade en immateriële schade.

Onder materiële schade valt:
- Inkomensverlies, ook wel verlies aan verdienvermogen of verlies arbeidsvermogen genoemd
- Studievertraging
- Directe kosten, zoals beschadigde kleding, reiskosten etc.
- Medische kosten - Kosten voor hulpmiddelen
- Huishoudelijk hulp
- Verlies aan zelfwerkzaamheid bij klussen in en om het huis
- Schade door overlijden
- Kosten van rechtsbijstand

Bij immateriële schade kunt u denken aan:
- Smartengeld

In de wet is geregeld dat de redelijke rechtsbijstandkosten voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger door de aansprakelijke partij worden vergoed. Vaak is het inschakelen van een letselschadeadvocaat dan ook kosteloos voor u. Wanneer u (zeker) wilt weten of dat in uw geval ook zo is en of u recht heeft op een schadevergoeding, maak dan een afspraak met een van onze gespecialiseerde en zeer ervaren letselschade advocaten. Zij bekijken kosteloos, vertrouwelijk en vrijblijvend uw recht op schadevergoeding.
Wanneer u op uw werk gewond raakt, moet de werkgever meestal de schade vergoeden, ook als er sprake is van eigen schuld of wanneer u niet goed heeft opgelet. Bij een bedrijfsongeval kan het gaan om ongevallen waarbij u van een ladder valt, gewond raakt door een machine, maar ook tijdens een bedrijfsuitje kan u letsel oplopen. De werkgever heeft de zorgplicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor de werknemer. En die zorgplicht gaat ver!

Bij beroepsziekten moet u denken aan RSI, OPS (schildersziekte), rugklachten etc. Het zijn aandoeningen die (gedeeltelijk) worden veroorzaakt door het werk of de arbeidsomstandigheden. Het kan zijn dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van uw beroepsziekte. Wij kunnen de mogelijkheden voor u onderzoeken.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.
Het is belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd om te kunnen bepalen of u uw schade of een gedeelte van uw schade vergoed kunt krijgen. Soms is dat direct duidelijk, maar soms ook niet omdat de politie bijvoorbeeld geen proces-verbaal heeft opgesteld. Maar misschien zijn er getuigen die kunnen vertellen wat er precies gebeurd is en of u uw schade vergoed kan krijgen. Wij helpen u bij dit proces.

Wanneer u een ongeval is overkomen met een motorvoertuig, maar de dader is onbekend, bijvoorbeeld omdat het motorvoertuig is doorgereden, kunnen wij namens u de claim indienen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen.

Op het moment dat u letsel oploopt terwijl u reist met het Openbaar Vervoer is de vervoerder aansprakelijk, tenzij de vervoerder kan aantonen dat het letsel ondanks voorzorgsmaatregelen niet te voorkomen was. Wij bekijken met u de mogelijkheden om de vervoerder aansprakelijk te stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.
Artsen zijn ook mensen en kunnen fouten maken. Dat kan voor u grote gevolgen hebben. Als er een fout gemaakt wordt door een arts, moet hij u dit vertellen. Helaas gebeurt dit niet altijd. Als u een fout vermoedt kunnen wij voor u een medisch haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dat houdt in dat onze eigen medisch adviseur bekijkt of er verwijtbare fouten zijn gemaakt.

Zijn er voldoende aanknopingspunten om het ziekenhuis of arts aansprakelijk te stellen dan zullen wij samen met u een brief met de aansprakelijkheidsstelling opstellen. Het ziekenhuis of de arts is hiervoor verzekerd. Meestal beoordeelt de verzekeraar, die ook een eigen medisch adviseur heeft, de zaak. Mocht de aansprakelijkheid door het ziekenhuis niet worden erkend, dan zullen wij met u de mogelijkheden bekijken om alsnog uw gelijk te halen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.
Wanneer u bent gebeten door een hond of gewond raakt door een paard, is de bezitter van het dier aansprakelijk voor veroorzaakte schade. De bezitter van het dier is meestal verzekerd voor deze schade.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.
Voor letsel dat is opgelopen tijdens sport en/ of spel geldt in Nederland een verhoogde aansprakelijkheidsdrempel. Daarmee wordt bedoeld dat u er rekening mee moet houden dat u tijdens het sporten gewond kunt raken. Dat wil niet zeggen dat er nooit een schadevergoeding wordt uitgekeerd als u tijdens het sporten letsel heeft opgelopen. Wel moet er sprake zijn van een ernstige misdraging, voordat de aansprakelijkheid kan komen vast te staan.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.

Als slachtoffer van geweld zijn er drie manieren om uw schade vergoed te krijgen:

-Voegen in het strafproces
-De dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen
-Schadevergoeding via het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Voegen in het strafproces
Als de dader nog voor de strafrechter moet komen kunt u zich in die zaak mengen en een schadeclaim neerleggen. Dit wordt een voeging als benadeelde partij genoemd. Wanneer de dader door de rechter wordt veroordeeld, kan de rechter ook bepalen dat de dader u een schadevergoeding moet betalen.

Dader civielrechtelijk aansprakelijk stellen
U kunt uw schade ook direct bij de dader claimen. U moet hem dan aansprakelijk stellen. Daarbij doen zich vaak problemen voor. Zo biedt de aansprakelijkheidsverzekering van de dader geen dekking voor schade als gevolg van geweldpleging. Ook hebben veel daders geen geld om de schade te vergoeden. Het kan dus zijn dat u de schadevergoeding waar u recht op heeft niet kunt krijgen, omdat de dader niet kan betalen. Hij biedt dan geen verhaal, noemen juristen dat.

Mocht de dader wel over verhaalsmogelijkheden beschikken (denk aan een eigen huis, auto, loon etc), dan kan daar beslag op worden gelegd. Hiervoor moet u eigenlijk altijd naar de rechter. Onze letselschade advocaat kent alle procedures en helpt u graag.

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Het Schadefonds Geweldsmisdrijven biedt uitkomst als de dader zelf niet kan betalen, of als u niet weet wie de dader is. U dient dan een claim in bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Daarbij moet u wel weten dat de uitkeringen van het Schadefonds aan een maximum zijn gebonden.

Samen met u zullen wij de mogelijkheden bekijken om uw schade zoveel mogelijk vergoed te krijgen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De lijst met gebeurtenissen die wij hebben opgesteld, is niet uitputtend. Mocht uw situatie niet beschreven zijn, maak dan een afspraak met onze letselschade advocaten. Zij bekijken kosteloos, vertrouwelijk en vrijblijvend uw recht op schadevergoeding.

Schadeposten:

Inkomensverlies

Inkomensverlies, ook wel verlies aan verdienvermogen of verlies arbeidsvermogen genoemd, betekent dat u door uw letsel minder kunt verdienen dan voorheen.

Een ongeval kan zeer grote financiële gevolgen voor u hebben. Zeker wanneer u arbeidsongeschikt bent geworden door het ongeval. Bij inkomensverlies wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers en zelfstandig ondernemers. 

Werknemer

Als u door uw letsel thuis komt te zitten kan dat enorme financiële gevolgen hebben. Zo betalen sommige werkgevers niet het volledige loon door, soms zelfs maar 70%. Daarnaast mist u misschien uw overwerkvergoeding, onregelmatigheidstoeslag, bonussen etc.

Het behoort allemaal tot de schade die de aansprakelijke partij moet vergoeden. Als u langere tijd arbeidsongeschikt bent, dan valt u op enig moment in de sociale voorzieningen, bijvoorbeeld de Wet Inkomen en Arbeid (WIA). Op basis van die wet zal de uitkering die u ontvangt altijd lager zijn dan het loon dat u voor het ongeval ontving. U lijdt dan per definitie schade die de aansprakelijke partij dient te vergoeden.

De aansprakelijke partij dient het verschil aan inkomen dat u zonder het ongeval zou hebben gehad en na het ongeval nog heeft, te vergoeden. Daarbij moet bijvoorbeeld ook worden gekeken of u promotie zou hebben gemaakt als u geen ongeluk had gehad.  

Zelfstandige

Als u zelfstandig ondernemer bent is vaak niet alleen het inkomen, maar ook de voortgang van de bedrijfsvoering in het geding. Er zal naar de mogelijkheden moeten worden gekeken om de continuïteit van het bedrijf zoveel mogelijk te waarborgen, bijvoorbeeld door het inschakelen van een hulpkracht.

Vervolgens zal worden bekeken wat de financiële gevolgen voor u zijn. Dit wordt in beeld gebracht aan de hand van de bedrijfsboekhouding en de jaarstukken van de onderneming, vaak met behulp van een deskundige.

Studievertraging

Als u door het ongeval op school blijft zitten of studievertraging oploopt, moet de aansprakelijke partij de extra studiekosten (school- of collegegeld, boekengeld, examenkosten en dergelijke) vergoeden. Doordat u studievertraging heeft, komt u ook later op de arbeidsmarkt waardoor u pas later geld gaat verdienen. Deze inkomstenderving moet ook worden vergoed. Hiervoor zijn door de Letselschaderaad richtlijnen ontwikkeld. Afhankelijk van de duur van de vertraging en het opleidingsniveau krijgt u een bepaalde vergoeding.

Directe kosten, zoals beschadigde kleding, reiskosten etc.
Bij directe kosten gaat het om zaken die tijdens het ongeval beschadigd zijn geraakt, zoals uw voertuig (auto, motor, fiets, etc.), uw kleding, en andere spullen die u tijdens het ongeval bij u droeg, zoals een telefoon of horloge. De aansprakelijke partij moet die kosten vergoeden.

Medische kosten
Het kan zijn dat uw ziektekostenverzekering niet alle medische kosten aan u vergoed. Het gaat dan vaak om medische behandelingen door een therapeut of psycholoog. Maar ook kan het zijn dat u een deel van de kosten kwijt bent aan  eigen risico. Al deze ziektekosten moeten door de aansprakelijke partij worden vergoed.

Kosten voor hulpmiddelen
Het kan zijn dat u door het ongeval met bijvoorbeeld krukken moet lopen of (tijdelijk) in een rolstoel zit. Voor dit soort hulpmiddelen bestaan overheidsvoorzieningen, maar deze zijn niet altijd toereikend. Kosten die niet worden vergoed door de overheid, zullen worden geclaimd bij de aansprakelijke partij.

Huishoudelijk hulp
Stel dat u door het ongeval niet meer (alle) huishoudelijke taken kunt doen, die u vóór het ongeval wel deed, dan moet de aansprakelijke partij huishoudelijke hulp vergoeden. Wanneer u gebruik kunt maken van de Thuiszorg of een PGB (Persoons Gebonden Budget), dan komt de eigen bijdrage voor vergoeding in aanmerking.

Verlies aan zelfwerkzaamheid bij klussen in en om het huis
Wanneer u voor het ongeval de werkzaamheden in en om het huis zelf verrichtte en daar nu vanwege uw beperkingen de hulp van anderen (kennis of professioneel bedrijf) voor moet inroepen, dienen de extra kosten hiervan te worden vergoed door de aansprakelijke partij. U moet daarbij denken aan het schilderen van uw huis, onderhoud van de tuin of een verbouwing van uw huis.

Schade door overlijden
Wanneer een naaste van u door een ongeval komt te overlijden, heeft dat een zeer grote impact op uw (gezins)leven. Op dit moment is er in de wet geregeld dat u alleen de begrafenis- of crematiekosten vergoed kunt krijgen van de aansprakelijke partij en een vergoeding voor het levensonderhoud dat is weggevallen waarmee de overledene u voorzag. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het inkomen dat wegvalt. Of u recht heeft op zo’n vergoeding en hoe hoog deze dan is, moet worden berekend. Voor deze ingewikkelde berekening schakelen wij vaak de hulp in van een rekenkundige.

Daarnaast is er een wetsvoorstel gedaan waarin wordt voorgesteld om nabestaanden ook een vergoeding te geven voor het verdriet dat hen is aangedaan, de zogenoemde affectieschade. Op dit moment is die mogelijkheid er helaas nog niet.

Kosten van rechtsbijstand
In de wet is geregeld dat de redelijke rechtsbijstandkosten voor het inschakelen van een deskundige belangenbehartiger door de aansprakelijke partij worden vergoed. Vaak is het inschakelen van een deskundige letselschadeadvocaat dan ook kosteloos. Wanneer u (zeker) wilt weten of dat in uw geval ook zo is en of u recht heeft op een schadevergoeding, beoordeelt een van onze gespecialiseerde en zeer ervaren letselschade advocaten kosteloos, vertrouwelijk en vrijblijvend uw recht op schadevergoeding.

Smartengeld
Smartengeld, ook wel immateriële schade genoemd, is een vergoeding voor smart of leed dat u geleden heeft en nog zult lijden. Daarbij moet u denken aan pijn, verdriet en gederfde levensvreugde die u door het ongeval heeft gehad en nog zult hebben. Bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld moet  rekening worden gehouden met onder andere de aard en de ernst van het letsel. Wij kunnen beoordelen op welk bedrag aan smartengeld u in uw situatie recht heeft.