standard / 182 post/s found

En wat nu als de kinderen geen echtscheiding willen?

Steeds vaker zien we in de rechtspraak dat de rechter de kinderen via de beschikking rechtstreeks aanspreekt.  Dat gebeurt vooral in omgangsprocedures. In de beschikkingen lezen we dan uitvoerige overwegingen over hetgeen de rechter de kinderen wil meegeven over de beslissingen die de rechter heeft genomen. In de beschikking wordt eenvoudig taalgebruik...
Read More

Pensioen verdelen bij echtscheiding: grote veranderingen op komst?

Een van de belangrijke zaken die geregeld moeten worden bij echtscheiding is de zogenaamde pensioenverevening. De wettelijke aanspraak op pensioenverevening komt er kort gezegd op neer dat de echtgenoten over en weer een aanspraak hebben op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen. Partijen kunnen daar bij huwelijkse voorwaarden...
Read More

Joint venture: wat als de samenwerking spaak loopt (tegenstrijdig belang)?

Een samenwerking wordt aangegaan omdat men ervan overtuigd is dat alle deelnemers daar voordeel van zullen. In veel gevallen wordt het succes gerealiseerd, maar soms ook niet. Op het moment dat zaken anders uitpakken dan voorzien, wordt de samenwerking op proef gesteld. Voor die gevallen loont het om vooraf bepaald te hebben hoe om te gaan met een verschil...
Read More

Verval van vakantiedagen: de werkgever heeft een inspanningsplicht!

Op 6 november 2018 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over het verval van vakantiedagen en de verplichtingen die daarbij op een werkgever rusten. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat het Hof van Justitie namelijk heeft bepaald dat op een werkgever in dit verband bepaalde verplichtingen rusten. Sinds 1 januari 2012 geldt op...
Read More

Uw handelsnaam als domeinnaam, waar moet u rekening mee houden?

Veel bedrijven kiezen ervoor om hun handelsnaam als domeinnaam te gebruiken. Wij als Kessels Advocaten bijvoorbeeld. U vindt ons onder de domeinnaam www.kesselsadvocaten.nl. Andere bedrijven kiezen ervoor om juist handelsnamen van anderen, concurrenten of juist spelers in hele andere markten, als domeinnaam te registreren. Vaak met een verwijzing naar...
Read More

Aanpassing transitievergoeding en overbruggingsregeling

Jaarlijks wordt de hoogte van de maximale door een werkgever te betalen transitievergoeding aangepast op de ontwikkeling van de lonen. De maximale transitievergoeding komt in 2019 uit op € 81.000 (€ 79.000 in 2018). Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen, als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum....
Read More

FORSE WETSWIJZIGING OP HET GEBIED VAN ALIMENTATIE

De Tweede Kamer nam deze week een ingrijpend wetsvoorstel aan, betreffende herziening regels partneralimentatie. De belangrijkste wijziging is de hoofdregel omtrent de maximale duur van een alimentatieaanspraak. Dat wordt fors beperkt: van 12 jaar naar 5 jaar. Bij een huwelijk dat korter heeft geduurd dan 10 jaar zal de aanspraak nog korter zijn. De duur...
Read More

Bewaartermijnen onder de AVG, hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Als ik een privacy impact assessment (PIA) uitvoer bij een klant dan komen de bewaartermijnen onder de AVG altijd aan de orde. Het is bovendien verplicht in het kader van de informatievoorziening dat u uw klanten en medewerkers informeert over hoe lang u de persoonsgegevens de u verwerkt, bewaart. Als u geen harde bewaartermijn kunt geven, dan moet u in...
Read More

Fiscaal afstemmen van alimentatie

Geregeld komt het voor dat mensen al een tijdje uit elkaar zijn alvorens zij een advocaat benaderen. Vaak zijn zij er in geslaagd in onderling overleg alternatieve woonruimte te creëren. Soms kan dit al jaren het geval zijn. Het kan daarbij ook zijn dat er een gewoonte is ontstaan dat de ene partij maandelijks een bedrag van bijvoorbeeld  € 2.000,-...
Read More

Nieuwe ontslaggrond en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op woensdag 7 november jl. heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit wetsvoorstel volgt onder andere een aanvulling op het door de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerde artikel over de redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek). Er komt namelijk een nieuwe ontslaggrond...
Read More