standard / 179 post/s found

Verval van vakantiedagen: de werkgever heeft een inspanningsplicht!

Op 6 november 2018 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak over het verval van vakantiedagen en de verplichtingen die daarbij op een werkgever rusten. Dit is een belangrijke uitspraak, omdat het Hof van Justitie namelijk heeft bepaald dat op een werkgever in dit verband bepaalde verplichtingen rusten. Sinds 1 januari 2012 geldt op...
Read More

Uw handelsnaam als domeinnaam, waar moet u rekening mee houden?

Veel bedrijven kiezen ervoor om hun handelsnaam als domeinnaam te gebruiken. Wij als Kessels Advocaten bijvoorbeeld. U vindt ons onder de domeinnaam www.kesselsadvocaten.nl. Andere bedrijven kiezen ervoor om juist handelsnamen van anderen, concurrenten of juist spelers in hele andere markten, als domeinnaam te registreren. Vaak met een verwijzing naar...
Read More

Aanpassing transitievergoeding en overbruggingsregeling

Jaarlijks wordt de hoogte van de maximale door een werkgever te betalen transitievergoeding aangepast op de ontwikkeling van de lonen. De maximale transitievergoeding komt in 2019 uit op € 81.000 (€ 79.000 in 2018). Een werknemer kan alleen een hogere transitievergoeding dan dit maximum ontvangen, als zijn jaarsalaris meer bedraagt dan het maximum....
Read More

FORSE WETSWIJZIGING OP HET GEBIED VAN ALIMENTATIE

De Tweede Kamer nam deze week een ingrijpend wetsvoorstel aan, betreffende herziening regels partneralimentatie. De belangrijkste wijziging is de hoofdregel omtrent de maximale duur van een alimentatieaanspraak. Dat wordt fors beperkt: van 12 jaar naar 5 jaar. Bij een huwelijk dat korter heeft geduurd dan 10 jaar zal de aanspraak nog korter zijn. De duur...
Read More

Bewaartermijnen onder de AVG, hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Als ik een privacy impact assessment (PIA) uitvoer bij een klant dan komen de bewaartermijnen onder de AVG altijd aan de orde. Het is bovendien verplicht in het kader van de informatievoorziening dat u uw klanten en medewerkers informeert over hoe lang u de persoonsgegevens de u verwerkt, bewaart. Als u geen harde bewaartermijn kunt geven, dan moet u in...
Read More

Fiscaal afstemmen van alimentatie

Geregeld komt het voor dat mensen al een tijdje uit elkaar zijn alvorens zij een advocaat benaderen. Vaak zijn zij er in geslaagd in onderling overleg alternatieve woonruimte te creëren. Soms kan dit al jaren het geval zijn. Het kan daarbij ook zijn dat er een gewoonte is ontstaan dat de ene partij maandelijks een bedrag van bijvoorbeeld  € 2.000,-...
Read More

Nieuwe ontslaggrond en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Op woensdag 7 november jl. heeft minister Koolmees het voorstel Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit dit wetsvoorstel volgt onder andere een aanvulling op het door de Wet werk en zekerheid (WWZ) ingevoerde artikel over de redelijke ontslaggronden (artikel 7:669 Burgerlijk Wetboek). Er komt namelijk een nieuwe ontslaggrond...
Read More

Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen

Vorige week is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen aangenomen door de Eerste Kamer. Wat deze wet inhoudt en betekent voor uw bedrijf, leest u in dit blog. Wat zijn bedrijfsgeheimen? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Eén van de voordelen van deze wet is dat nu is omschreven wat bedrijfsgeheimen precies zijn. Die...
Read More

TRANSITIEVERGOEDING BIJ GEDEELTELIJKE BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Wanneer een arbeidsovereenkomst door een werkgever wordt opgezegd, op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet of door de kantonrechter op verzoek van de werkgever wordt ontbonden, heeft een werknemer recht op de wettelijke transitievergoeding, als de arbeidsovereenkomst minstens 24 maanden heeft geduurd. Op basis van de wet is dit alleen het...
Read More

Na de AVG straks ook de e-Privacy Verordening (ePV). Wat betekent dit voor u?

Het jaar 2018 staat voor mij in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opvallend is met name de paniek, onrust en onduidelijkheid die de overhand voeren. Met name in de media wat natuurlijk weer zijn weerslag heeft op het bedrijfsleven. Dat is erg jammer, want het zou eigenlijk moeten gaan over het doel van de wet en de tools...
Read More