arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een  overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. In het geval werkgever en werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer hebben afgesloten, dan moet de werkgever uiterlijk één maand voordat het contract van rechtswege afloopt, de werknemer informeren of het contract wordt verlengd en zo ja, onder welke voorwaarden. Doet de werkgever dit niet, dan is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd.

Vaak is bij een overeenkomst voor bepaalde tijd ook afgesproken dat de arbeidsovereenkomst tussentijds opgezegd kan worden. De werkgever zal dat  doorgaans niet zonder voorafgaande toestemming van de werknemer, het UWV of de rechter kunnen doen.

Soms wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangegaan, maar wordt deze in de loop der tijd omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Of de overeenkomst wordt een aantal malen verlengd, waardoor er van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. In dit verband is de ketenregeling van belang.

Comments are closed.