Algemene Voorwaarden en Online Privacy Statement

Algemene voorwaarden 
Kessels Advocaten  

1. Kessels Advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.


2.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Kessels Advocaten, maar ook ten behoeve van haar maten respectievelijk alle andere personen die voor Kessels Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kessels Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Kessels Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.2 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Kessels Advocaten, de maten of aan personen die in dienstbetrekking van Kessels Advocaten werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kessels Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Het staat Kessels Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en personeelsleden van Kessels Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
3.3 Kessels Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Kessels Advocaten van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Kessels Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

5. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Kessels Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

6.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Kessels Ad­vo­­caten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijk­heid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsver­zekering van Kessels Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereen­komst in het desbetreffende geval voor rekening van Kessels Advocaten komt.
6.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Kessels  Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 100.000. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Kessels Advocaten aan te spreken of de individuele maten voor gelijke delen. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Kessels Advocaten een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde maten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
6.3  Kessels Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Kessels Advocaten voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

7. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant locatie Breda. Alle vorderingsrecht­en en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Kessels  Advocaten in verband met de uitvoering van de door Kessels  Advocaten verrichte werkzaamheden, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Kessels  Advocaten. Indien Kessels Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda.

Privacy Statement Kessels Advocaten

Online privacy statement Kessels Advocaten

Uiteraard respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website kesselsadvocaten.nl en zorgen wij ervoor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en omdat wij als advocatenkantoor vertrouwelijk met uw gegevens om moeten gaan. In sommige gevallen zijn wij verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In dit privacy statement vertellen wij u meer over wat we waarom met welke persoonsgegevens doen, wat u rechten zijn en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Rechtsgronden van de verwerking
De wet biedt zes gronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens op de volgende gronden:

- Voor de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten, zoals het leveren van juridische diensten;
- Om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals fiscale en administratieve verplichtingen, verplichtingen vanuit de NOvA of de lokale Orde of andere dwingende wet- en/of regelgeving);
- Op grond van een gerechtvaardigd belang, waarbij wij er altijd op letten dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is (zoals het beheren van relaties die voortvloeien uit overeenkomsten, activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand, het verdedigen van onze rechten in geval van een geschil);
- Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (zoals wanneer u het contactformulier op onze website invult of ons mailt met uw vraag).

Doelen van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- om contact met u op te kunnen nemen;
- om u te kunnen informeren;
- voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
- voor het voeren van een administratie;
- om u nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events te versturen;
- om sollicitatieprocedures te kunnen voeren;
- voor het uitvoeren van activiteiten gericht op vergroting van het klantenbestand

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan meebrengen dat wij uw persoonsgegevens delen met andere organisaties zoals de Raad voor de Rechtsbijstand en diverse rechtbanken en hoven. Dit doen wij alleen wanneer u daar expliciete toestemming voor heeft gegeven, om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, voor de uitvoering van een overeenkomst of wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn.

Wij verkopen, verhuren of verdelen onder geen enkel beding uw persoonsgegevens.

Technische en organisatorische maatregelen
Wij hebben diverse maatregelen genomen om zorgvuldig en conform de wettelijke eisen met persoonsgegevens om te gaan. Alle persoonsgegevens worden door ons op een passende manier beveiligd, zowel fysiek als elektronisch. Ook hebben wij maatregelen genomen om onrechtmatige verwerking, verlies of diefstal van persoonsgegevens tegen te gaan.

Google Analytics
Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Hiervoor wordt een cookie geplaatst. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De gegevens die wij via Google Analytics verzamelen, zijn voor ons niet te herleiden naar een persoon. U kunt dus anoniem onze website bezoeken. Wij verwerken pas uw persoonsgegevens indien u ons zelf benadert door het contactformulier in te vullen, ons te bellen of te mailen (zie hiervoor).

Social media buttons
Op onze website kunt u op diverse plekken onze artikelen en informatie delen en liken via social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder een cookie. In de privacyverklaringen van Facebook en Twitter zelf vindt u meer informatie over hoe zij omgaan met deze gegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en op grond van wetgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen
Betrokkenen hebben het recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van hun persoonsgegevens. Ook kunnen betrokkenen een beroep doen op dataportabiliteit en bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming, kunt u de toestemming te allen tijde intrekken.

Klacht bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen via deze link.

Contactgegevens
Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u uzelf uitschrijven voor mailings of gebruik maken van uw rechten als betrokkene? U kunt ons bereiken door te bellen naar 076-5253535 of te mailen naar info@kesselsadvocaten.nl.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Mei 2018