Algemene Voorwaarden Kessels Advocaten

 1. Kessels Advocaten is een maatschap naar Nederlands recht, gevestigd te Breda.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met u.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 11, worden alle opdrachten uitsluitend geaccepteerd en uitgevoerd door Kessels Advocaten. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van u is dat de werkzaamheden door een bepaalde persoon zullen worden uitgevoerd. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407 lid 2 BW (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) blijven buiten toepassing. Dit artikel 3 is naar analogie van toepassing als er producten of diensten worden geleverd anders dan op grond van een overeenkomst van opdracht.
 4. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect aan Kessels Advocaten verbonden zijn en op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Kessels Advocaten zijn betrokken. Deze bepaling geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.
 5. De aansprakelijkheid van Kessels Advocaten is beperkt tot het bedrag dat voor die aanspraak aan haar is uitbetaald op grond van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eventuele eigen risico. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van Kessels Advocaten voor al het handelen of nalaten in een bepaalde zaak beperkt tot het in die zaak in dat jaar in rekening gebrachte honorarium, tot een maximum van € 10.000 in die zaak voor alle jaren samen. Een voortdurend of herhalend handelen of nalaten wordt slecht één keer geteld en toegerekend aan het kalenderjaar waarin dit handelen of nalaten begon.
 6. Uw recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit tenzij deze eerder vervalt of verjaart op basis van toepasselijk recht. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.
 7. De volgende individuen en entiteiten zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u: (i) voormalige, huidige en toekomstige individuele maten van Kessels Advocaten en haar directe of indirecte aandeelhouders, (ii) de Stichting Beheer Derdengelden Kessels Advocaten en (iii) individuen die werken voor en verbonden zijn aan Kessels Advocaten of de onder (i) genoemden, zoals werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkrachten en freelancers (in het verleden, heden of de toekomst).
 8. Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk. U erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters. Kessels Advocaten is niet aansprakelijk voor het niet veilig zijn van elektronische communicatie en is ook niet aansprakelijk voor het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronisch communicatie, waaronder door virussen en spam filters.
 9. Op de dienstverlening van Kessels Advocaten is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader zijn wij onder bepaalde omstandigheden, onder meer verplicht:
 10. in verband met de dienstverlening aan u een ‘cliëntenonderzoek’ uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van uw identiteit omvat; en
 11. zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de betreffende instantie te doen als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.
 12. Kessels Advocaten mag, al dan niet in verband met de betrekking met u, de (persoons)gegevens van u verwerken, bewaren en ter kennis brengen van eenieder binnen de organisatie van Kessels Advocaten in verband met de rechtsbetrekking met u en ten behoeve van haar relatiebeheer.
 13. U stemt er onherroepelijk mee in dat Kessels Advocaten derden heeft ingeschakeld en kan inschakelen, voor eigen of voor uw rekening en op eigen naam of op uw naam, om producten of diensten te leveren onder de voorwaarden van die derde. Kessels Advocaten is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van een derde, anders dan voor een handelen of nalaten van een individu of entiteit genoemd in artikel 7 dat aan Kessels Advocaten toerekenbaar is.
 14. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de factuur van Kessels Advocaten. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.
 15. Kessels Advocaten heeft het recht de door haar gehanteerde uurtarieven periodiek aan te passen (per 1 januari van ieder jaar).
 16. Rekeningen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum betaald worden, tenzij anders is overeengekomen of anders door Kessels Advocaten op of bij de rekening is vermeld. Bij overschrijding van deze termijn bent u in verzuim. U bent dan wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
 17. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Als u een rechtspersoon bent of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan bent u in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering verschuldigd, met een minimum van € 250,00.
 18. Kessels Advocaten mag deze algemene voorwaarden op ieder moment en zonder voorafgaand bericht aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle daaropvolgende rechtsbetrekkingen met u. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien u niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden u zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.
 19. Alle rechtsbetrekkingen met u worden beheerst door het Nederlandse recht. Alleen de rechter te Breda zal bevoegd zijn van enig geschil met u kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda en zijn opgenomen op de website van Kessels Advocaten www.kesselsadvocaten.nl.

December 2018

Privacy- en cookieverklaring Kessels Advocaten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy respecteren. Wij houden ons dan ook bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze verklaring leest u onder andere welke cookies wij gebruiken en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen.

Doel van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan contractuele en wettelijke verplichtingen. De gegevens bewaren we zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met u en overeenkomstig onze wettelijke bewaarplicht. Als u uw contactgegevens naar ons stuurt via het contactformulier op onze site, dan verwijderen wij de gegevens als er geen overeenkomst voor juridische dienstverlening tot stand komt. We gebruiken in dat geval ook alleen de persoonsgegevens die u zelf via het contactformulier verstrekt. Wij stellen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking tenzij er een noodzaak toe is en wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet of een overeenkomst .

Cookies, Google Analytics
Om de website optimaal te laten werken, gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Via de browserinstellingen van uw computer kunt u uw instellingen wijzigen en zodoende cookies uitschakelen of verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Zo kunnen we onze website aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Google plaatst cookies op uw computer en deze gegevens worden door Google geanonimiseerd en opgeslagen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie kunt u vinden in de privacy policy van Google. Google committeert zich aan de Safe Harbor principes.

Social media buttons
Op verschillende plaatsen op de website vindt u buttons waarmee u onderdelen kunt liken of delen via social media kanalen. Hiervoor gebruiken we een code die door de kanalen zelf wordt aangeleverd. In de privacyverklaringen van Google+, Linkedin, Facebook en Twitter leest u wat deze bedrijven doen met de persoonsgegevens die zij op deze manier verkrijgen.

Nieuwsbrief
Minimaal één keer per maand sturen we een nieuwsbrief met nieuws en actualiteiten. Deze versturen wij alleen wanneer u zich heeft aangemeld. Onderin iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Dit kan ook altijd door ons te mailen op info@kesselsadvocaten.nl.

Het recht op inzage, correctie en verwijdering
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons benaderen met het verzoek om inzage te krijgen in de verwerking. U kunt ons ook vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

Aanpassingen verklaring
Kessels Advocaten heeft het recht om deze verklaring aan te passen.

Onze gegevens
Kessels Advocaten
Julianalaan 1
4819 AB  Breda
076-5253535
info@kesselsadvocaten.nl
KvK 50987321