Algemene Voorwaarden Kessels Advocaten  

1. Kessels Advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap die zich ten doel stelt de advocatuur te beoefenen.


2.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Kessels Advocaten, maar ook ten behoeve van haar maten respectievelijk alle andere personen die voor Kessels Advocaten werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Kessels Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Kessels Advocaten aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.2 De bedingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Kessels Advocaten, de maten of aan personen die in dienstbetrekking van Kessels Advocaten werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.

3.1 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kessels Advocaten. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Het staat Kessels Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en personeelsleden van Kessels Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
3.3 Kessels Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Kessels Advocaten van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld. Op verzoek wordt van op enig moment geldende tarieven opgave gedaan. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) wordt, als onderdeel van het tarief, een door Kessels Advocaten vast te stellen percentage van het honorarium in rekening gebracht. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.

5. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Kessels Advocaten zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is.

6.1 Indien de uitvoering van een opdracht door Kessels Ad­vo­­caten leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijk­heid, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.3, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsver­zekering van Kessels Advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereen­komst in het desbetreffende geval voor rekening van Kessels Advocaten komt.
6.2  Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Kessels  Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 100.000. De cliënt is uitsluitend gerechtigd om voor dit beperkte bedrag Kessels Advocaten aan te spreken of de individuele maten voor gelijke delen. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Kessels Advocaten een samenwerkingsverband heeft gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen waarin bepaalde maten hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Genoemde werknemers, personen en bestuurders kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
6.3  Kessels Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in artikel 3.2 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Kessels Advocaten voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.


7. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant locatie Breda. Alle vorderingsrecht­en en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Kessels  Advocaten in verband met de uitvoering van de door Kessels  Advocaten verrichte werkzaamheden, in ieder geval na één jaar na het moment waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door Kessels  Advocaten. Indien Kessels Advocaten als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Breda.