Adoptie advocaat

Op basis van de Internationale Verklaring van de rechten van het kind hebben alle kinderen recht op een goede verzorging, recht op ouders en het recht om in een veilige omgeving op te groeien. Voor veel kinderen over de gehele wereld, maar ook in Nederland. Door adoptie kan het recht van een kind om in een gezin op te groeien, worden gewaarborgd. Door adoptie wordt een kind aangenomen als een kind in juridische zin en wordt band tussen de biologische ouders en het kind verbroken. Daarvoor komt de juridische band met de adoptieouders in de plaats.

Er is een verschil tussen adoptie van een kind uit het buitenland (de zogenaamde interlandelijke adoptie) en adoptie van een kind uit Nederland, door iemand die in Nederland woont.

In de wet stelt een aantal voorwaarden voor aan adoptie. Bij interlandelijke adoptie worden bovendien ook door het land van herkomst strenge eisen gesteld aan de adoptieouders.

Adoptie van een kind uit Nederland komt vaak voor in de vorm van eenouderadoptie (ofwel stiefouderadoptie). Het gaat dan om het adopteren van het kind van de eigen partner. Dit kan een biologisch kind van de partner zijn, maar ook een kind dat al eerder door de partner is geadopteerd. Eenouderadoptie is mogelijk bij partners van verschillend of gelijk geslacht. Lange tijd was adoptie de enige mogelijkheid voor duo-moeders om de meemoeder ook ouder te laten zijn van het kind. Sinds 1 april 2014 is adoptie voor duo-moeders niet meer nodig, omdat de meemoeder het kind kan erkennen. Adoptie is overigens wel nog steeds mogelijk.

Op een verzoek tot adoptie wordt beslist door een rechter, nadat een verzoekschrift is ingediend door een adoptie advocaat. De rechter bekijkt of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan. Zo wordt er gekeken of adoptie in het belang van het kind is en of het kind niets meer van de oorspronkelijke ouders heeft te verwachten. Ook worden er eisen gesteld aan de periode waarin de ouder en de adopterende partner hebben samengewoond, namelijk minimaal 3 jaar en hoe lang zij het kind samen hebben verzorgd, namelijk minimaal 1 jaar. De eis voor wat betreft de periode van samenwoning en verzorging geldt overigens niet bij duo-moeders. Zij kunnen zelfs tijdens de zwangerschap al een verzoek tot adoptie indienen.

Voor al uw vragen over adoptie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten Mirelle van Berckel en Marjolijn van Alphen.