Advocaat auteursrecht (copyright)

Auteursrecht (copyright) op een werk wordt automatisch verkregen door het maken van het werk. U hoeft verder niets te doen. Er hoeft niets gedeponeerd te worden of worden ingeschreven in een register zoals bij het merkenrecht, modellenrecht en het octrooirecht.
Wel worden er een aantal eisen aan uw werk gesteld. Zo moet de auteur het werk ‘tot uiting hebben gebracht’; je moet dus iets kunnen zien, voelen, ruiken, horen of proeven.

Wilt u uw idee beschermen? Alleen de concrete uitwerking van een idee of ontwerp komt voor bescherming in aanmerking.

Als uw creatie een ‘eigen oorspronkelijk karakter’ heeft en ‘uw persoonlijke stempel’ draagt, kan er sprake zijn van werk dat wordt beschermd door het auteursrecht. Dit wordt al snel aangenomen. Originaliteit is daarbij een zeer belangrijke factor. De originaliteit hangt af van het tijdstip waarop het werk is ontstaan en of er op dat tijdstip al soortgelijke creaties of werken bestonden.

Exploitatierechten

Het doel van de meeste artikelen in de auteurswet is om er voor te zorgen dat de auteur zelf mag beslissen op welke manier, waar en wanneer hij zijn werken openbaar maakt of verveelvoudigt.

Het exploitatierecht geeft de maker het exclusieve recht om zijn werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Verder kunt u wanneer u aanspraak kan maken op het auteursrecht anderen verbieden uw werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Morele rechten

De auteurswet is ontstaan omdat de wetgever creatievelingen wilde beschermen, zodat zij een fundamenteel recht hadden om hun creaties te controleren. Deze morele rechten, ook wel persoonlijkheidsrechten genoemd, kan de auteur altijd uitoefenen zelfs als hij het auteursrecht heeft overgedragen. Deze morele rechten zijn namelijk niet gericht op de economische exploitatie van het werk, maar op de persoonlijkheid van de auteur.

De morele rechten hebben te maken met wat genoemd de immateriële belangen van de auteur. Het zijn rechten die de band tussen de maker en het werk beschermen, zoals de reputatie en integriteit van de maker.

Problemen rond het auteursrecht? Neem dan contact op met onze advocaat auteursrecht Simone Dirven.