Kennisbank / 23 posts found

wat zijn persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op persoonsgegevens. Namen, BSNnummers, e-mailadressen vallen daar bijvoorbeeld onder. Maar er zijn veel meer gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de wet. Of de gegevens die u verwerkt (verzamelt, raadpleegt etc.) van uw klanten, werknemers of derden te kwalificeren zijn...
Read More
ketenregeling

Ketenregeling

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) bestaat er nog steeds een ketenregeling, maar deze is wel gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. In de eerste plaats is de termijn van 36 maanden (3 jaar) teruggeschroefd naar 24 maanden (2 jaar).
Read More
arbeidsovereenkomst

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een  overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt door het verstrijken van de tijd waarvoor de overeenkomst werd aangegaan. In het geval werkgever en werknemer een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden...
Read More
informatie en consultatie

Echtscheiding, informatie en consultatie

De ouder bij wie de kinderen wonen, moet de andere ouder op de hoogte houden van belangrijke zaken met betrekking tot de  kinderen. Bijvoorbeeld over de gezondheid van de kinderen, of hoe het op school gaat. Dit is het recht op informatie. Als er sprake is van eenhoofdig gezag, mag de ouder die alleen het gezag heeft, alleen belangrijke beslissing maken...
Read More
omgangsregeling

Omgang en omgangsregeling

Omgang is het recht op contact tussen een kind en de ouder die het kind niet dagelijks verzorgt en opvoedt. Overigens is omgang eigenlijk niet meer het goede woord hiervoor: sinds 1 maart 2009 wordt op basis van de wet de verzorging en de opvoeding van de kinderen namelijk gedeeld tussen de beide gezagsdragende ouders. Wat vroeger een omgangsregeling genoemd...
Read More
indexering alimentatie

Vaststelling, indexering en inning van alimentatie

Kinderalimentatie of partneralimentatie kunnen in onderling overleg tussen ex-partners/ouders worden vastgesteld. Dit kan in het kader van een echtscheiding of op een later moment als sprake is van gewijzigde omstandigheden ten opzichte van de situatie zoals die was op het moment dat de alimentatie werd vastgesteld. Als partijen er samen niet aan uit komen,...
Read More
partneralimentatie

Partneralimentatie

Partijen die gaan scheiden, zullen samen moeten bekijken of er aanleiding is om partneralimentatie vast te stellen. Er kan ook worden afgesproken dat er wordt afgezien van partneralimentatie. Bij het vaststellen van partneralimentatie wordt eerst gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde. Gebruikelijk wordt de behoefte gerelateerd aan het...
Read More
kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Op basis van de wet zijn ouders onderhoudsplichtig tegenover hun minderjarige kinderen en tegenover hun jongmeerderjarige kinderen, dat wil zeggen tot 21-leeftijd. Als de ouders niet meer bij elkaar zijn, wordt er kinderalimentatie betaald door de niet-verzorgende ouder aan de verzorgende ouder. Als er sprake is van co-ouderschap, waarbij beide ouders...
Read More
naamswijziging

Naamswijziging

NAAMSWIJZIGING Bij naamswijziging is het belangrijk te weten of het gaat om het wijzigen van de voornaam of het wijzigen van de achternaam. Voornamen hebben vaak een speciale betekenis, achternamen verwijzen vaak naar een familieband of afkomst van iemand. Voor het krijgen, gebruiken en wijzigen van de voornaam en achternaam bestaan wettelijke regels....
Read More
ondertoezichtstelling uithuisplaatsing

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing

In bepaalde situaties speelt de ondertoezichtstelling (ots) van kinderen. Dat is aan de orde als Jeugdzorg meent dat de ouder(s) hulp nodig hebben in de vorm van begeleiding. De rechtbank wordt dan gevraagd een kind onder toezicht te stellen. De rechtbank wijst een gezinsvoogd aan, die de ouders ondersteunt. De gezinsvoogd heeft veelvuldig contact en in...
Read More