Ondernemingsrecht / 27 posts found

Over de appelboom en de onbekende mogelijkheden van het eigendomsvoorbehoud

Deze zomer zat vol lange warme zomeravonden. Mijn favoriete wijze om deze door te brengen is liggend in mijn hangmat onder de appelboom, glaasje onder handbereik en een goed boek er bij. Misschien is het een beetje de vakidioot in mij, maar ik heb van de zomer bedacht ‘waarom kan dat goede boek niet eens een proefschrift zijn?’ Ik ben tot op dit moment...
Read More

Is een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig?

In de wet is bepaald dat een overeenkomst tot stand komt door middel van aanbod en aanvaarding. In Nederland kennen we contractsvrijheid en ook de wijze waarop een overeenkomst gesloten wordt is vormvrij. Dit kan via een compleet uitgeschreven contract maar dit kan ook via afspraken die zijn geschreven op een bierviltje. Ook een mondelinge overeenkomst...
Read More

Dwaling

Een overeenkomst is vernietigbaar als deze tot stand is gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Wat is dwaling? Dwaling is een gebrek in de wilsvorming bij het tot stand komen van een overeenkomst door een onjuiste voorstelling over de zaak of over de persoon waarmee u handelt. Er bestaan drie...
Read More

Afgebroken onderhandelingen: aansprakelijkheid in de precontractuele fase?

Wanneer u met een andere partij in onderhandeling treedt, dan ontstaat er een rechtsverhouding. Partijen moeten vanaf dat moment rekening houden met de normen van redelijkheid en billijkheid. Wat betekent dat nou concreet? Partijen moeten over en weer rekening houden met elkaars belangen. In Nederland kennen we contractsvrijheid. In beginsel mogen onderhandelingen...
Read More

Te goeder trouw versus te kwader trouw

Het begrip goede trouw komt verschillende keren in ons wetboek terug. Maar wanneer bent u nu te goeder trouw? De wet bepaalt in ieder geval wel wanneer u niet te goeder trouw bent, namelijk indien u van de werkelijke feiten of juridische verhouding op de hoogte was, of indien u daarvan op de hoogte had moeten zijn. ‘Op de hoogte had moeten zijn’ impliceert...
Read More

Erfpacht, erfdienstbaarheid & opstal

Wat is nu precies het verschil tussen deze drie begrippen? Erfpacht Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Erfpacht ontstaat door vestiging overeenkomstig de regels die gelden voor de overdracht van onroerende zaken of door verjaring. Verjaring ontstaat bij een onafgebroken...
Read More

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik kan zien op alle goederen, dus op zaken en op vermogensrechten. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Wat wordt bedoeld met de term ‘vruchten’? Dit kan in principe van alles zijn. Het klassieke voorbeeld is wanneer u een boomgaard van een ander gebruikt...
Read More

Onverschuldigde betaling

Wanneer iemand onverschuldigd heeft gepresteerd dan heeft diegene recht op ongedaan making van de prestatie. Daarbij kunnen we drie soorten prestaties onderscheiden, te weten: het geven van een goed, het geven van een geldsom en het verrichten van een prestatie van een andere aard. Er mag op het moment dat er is gepresteerd geen rechtsgrond voor het presteren...
Read More

Ongerechtvaardigde verrijking

“Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.” Zo staat het in de wet, maar wat houdt ongerechtvaardigde verrijking nu precies in? Ten eerste moet het gaan om verrijking van de een. Hieronder valt zowel behaald voordeel als afgewend...
Read More

Algemene voorwaarden

Iedereen kent wel de algemene voorwaarden oftewel de kleine lettertjes bij een overeenkomst. Men klikt vaak meteen op “akkoord” om er maar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Maar wat zijn algemene voorwaarden nu precies? Algemene voorwaarden worden vaak bij een overeenkomst gevoegd of er wordt in de overeenkomst naar verwezen. De algemene voorwaarden...
Read More