De ondernemingsraad

De ondernemingsraad komt op voor de belangen van werknemers in een onderneming. Een ondernemingsraad moet worden ingesteld in een onderneming waar ten minste 50 personen werkzaam zijn. Een collectieve arbeidsovereenkomst kan ook de instelling van een ondernemingsraad verplichten. Daarnaast kan een ondernemer er vrijwillig voor kiezen om een ondernemingsraad...
Read More

De onderlinge waarborgmaatschappij

De onderlinge waarborgmaatschappij zal u misschien minder bekend in de oren klinken dan de coöperatie. De rechtsvorm is vergelijkbaar met die van de coöperatie, dat blijkt uit de bijna gelijkluidende definities in de wet. De onderlinge waarborgmaatschappij is een bij notariële akte als onderlinge waarborgmaatschappij opgerichte vereniging. Zij moet...
Read More

Coöperatie

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Kenmerkend voor een coöperatie is dat de coöperatie in de statuten het doel moet stellen om in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen...
Read More

Stichting

Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een stichting kent geen aandeelhouders of leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Dat doel mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan de bestuurders van de stichting of aan personen die deel uitmaken van organen van de stichting. Op dat laatste wordt een uitzondering gemaakt wanneer de...
Read More

Vereniging

Een vereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een vereniging heeft leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Een vereniging heeft een bestuur dat is belast met het besturen van de vereniging en die de vereniging moet vertegenwoordigen. Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de...
Read More

Het structuurregime

Een vennootschap valt onder het zogenoemde structuurregime wanneer haar geplaatste kapitaal met de reserves ten minste €16.000.000,- bedraagt. (Dit is een bij Koninklijk Besluit vastgesteld bedrag). De vennootschap of een afhankelijke maatschappij krachtens de wettelijke verplichting een ondernemingsraad heeft ingesteld en dat bij de vennootschap en...
Read More

Naamloze vennootschap

Een naamloze vennootschap, vaak afgekort N.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een N.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Bij de N.V. is er wel een minimaal startkapitaal vereist van €45.000,-. De N.V. moet daarnaast worden ingeschreven in het Handelsregister. Het kapitaal van de N.V. is verdeeld in...
Read More

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vaak afgekort B.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een B.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Na de invoering van de Flex-B.V. wetgeving in 2012 is er geen minimum startkapitaal meer vereist voor de oprichting van een B.V. Feitelijk betekent...
Read More

Rechtspersonen

Een rechtspersoon is een entiteit die wat het vermogensrecht betreft gelijk staat aan een natuurlijk persoon. Het is dus geen tastbaar persoon maar een constructie die bedacht is door de wetgever. Een rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat houdt in dat een rechtspersoon zelf rechtshandelingen kan verrichten, u kunt hierbij denken...
Read More

Wettelijke ontslaggronden

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 wordt de ontslagroute (via het UWV of via de kantonrechter) bepaald door de grond waarop u ontslagen wordt. De wet kent momenteel acht gronden waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst in redelijkheid kan opzeggen. Let wel op het feit dat , voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt,...
Read More