Stichting

Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een stichting kent geen aandeelhouders of leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Dat doel mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan de bestuurders van de stichting of aan personen die deel uitmaken van organen van de stichting. Op dat laatste wordt een uitzondering gemaakt wanneer de uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

Een stichting is dus niet geschikt als rechtsvorm wanneer u een onderneming wilt drijven. Een stichting wordt vaak gebruikt om een ideëel of sociaal doel te realiseren. ‘Goede doelen’ hebben vaak de stichting als rechtsvorm.

Een stichting moet worden opgericht per notariële akte en moet worden ingeschreven in het Handelsregister.

Het bestuur is belast met het dagelijks besturen van de stichting en de vertegenwoordiging van de stichting.

Een stichting kent beperkte aansprakelijkheid. Dat houdt in dat de bestuurders van de stichting in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van de stichting.

Share this article

Comments are closed.