Vereniging

Een vereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een vereniging heeft leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

Een vereniging heeft een bestuur dat is belast met het besturen van de vereniging en die de vereniging moet vertegenwoordigen. Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit alle leden die niet geschorst zijn en alle leden hebben in de algemene vergadering één stem. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet aan andere organen van de vereniging zijn opgedragen.

Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk. Het bestuur beslist over de toelating van een lid en bij niet toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Er bestaan twee soorten verenigingen: de formele vereniging en de informele vereniging. De formele vereniging is de vereniging die is opgericht bij notariële akte. De informele vereniging is niet opgericht bij notariële akte. Wel hebben beide verenigingen statuten.

De formele vereniging moet ingeschreven staan in het Handelsregister. De informele vereniging kan er zelf voor kiezen om zich in te schrijven in het Handelsregister. Indien hiervoor wordt gekozen heeft dat gevolgen voor de aansprakelijkheid van de bestuurders. In beginsel zijn de bestuurders van de informele vereniging, naast de vereniging, hoofdelijk aansprakelijk voor de voor schulden die voortvloeien uit hun rechtshandelingen. Wanneer een informele vereniging ingeschreven staat in het Handelsregister wordt deze aansprakelijkheid beperkt. Bestuurders zijn dan alleen aansprakelijk wanneer de schuldeiser aannemelijk maakt dat de vereniging niet aan de verbintenis zal voldoen.

Bestuurders van de formele vereniging kunnen niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden. Een ander verschil tussen de formele en informele vereniging is dat de informele vereniging geen registergoederen kan verkrijgen of erfgenaam kan zijn. De formele vereniging kan dit wel.

 

 

 

 

 

Share this article

Comments are closed.