wat zijn persoonsgegevens
;
by Simone Dirven

Wat zijn persoonsgegevens?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is van toepassing op persoonsgegevens. Namen, BSNnummers, e-mailadressen vallen daar bijvoorbeeld onder. Maar er zijn veel meer gegevens die kwalificeren als persoonsgegevens in de zin van de wet. Of de gegevens die u verwerkt (verzamelt, raadpleegt etc.) van uw klanten, werknemers of derden te kwalificeren zijn als persoonsgegevens is eigenlijk de eerste vraag die u zichzelf moet stellen. Is het antwoord op de vraag namelijk negatief, dan is de Wbp niet van toepassing.

De Wbp definieert persoonsgegevens in artikel 1 sub a Wbp als volgt: “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Als we deze definitie in de stukken hakken, dan moet er voldaan zijn aan een aantal vereisten. De definitie impliceert allereerst dat er een verband moet zijn tussen het gegeven en de persoon waarop het betrekking heeft. Hierbij is de context van het gegeven belangrijk.

Hoe zit dat dan met bijvoorbeeld foto’s en video’s? Iemand kan ook te herkennen zijn op een beeltenis. In dat geval is de foto of de video een persoonsgegeven in de zin van de Wbp. Dat kan zelfs het geval zijn als de foto geblurred is.  

Gegevens zijn alleen persoonsgegevens als degene op wie de gegevens betrekking hebben redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. De wetgever heeft bepaald dat daarbij zowel de aard van de gegevens als de mogelijkheden van de verantwoordelijke van de gegevens om de persoon te identificeren van belang zijn. (MvT II, nr. 3, p. 47). Het kan zijn dat een persoon direct te identificeren is, bijvoorbeeld omdat het gaat om een naam. Maar het is ook mogelijk dat identificatie indirect mogelijk is. Denk daarbij aan de combinatie postcode met huisnummer en eventuele andere kenmerken zoals geslacht of haarkleur. In de praktijk is er ook al eens discussie geweest over de vraag of gegevens die via Wifi tracking worden verzameld, persoonsgegevens zijn. Het gaat er dus om dat iemand te identificeren is, al dan niet met andere data.

Dit is natuurlijk wel enigszins afgebakend. Want met gegevens van de politie of de Belastingdienst erbij is een persoon altijd te identificeren. De wetgever heeft de definitie zo bedoeld dat de verantwoordelijke de aanvullende gegevens tot zijn beschikking moet kunnen hebben. En de verantwoordelijke mag daar niet teveel moeite voor hoeven doen. in een database alleen de postcodes zijn opgenomen (bijvoorbeeld alleen de cijfers), en het bedrijf dat de database heeft, heeft niet de letters van de postcode of andere gegevens, dan zijn de vier cijfers van de postcode niet herleidbaar tot een persoon. En dus geen persoonsgegevens.

De Wbp is alleen van toepassing op gegevens van natuurlijke personen. Zakelijke gegevens zijn dus geen persoonsgegevens.

Over de kwalificatie ‘persoonsgegevens’ is van alles te zeggen en bovenstaande is slechts een korte opsomming. Wilt u weten of de gegevens die u verwerkt van bijvoorbeeld uw klanten persoonsgegevens zijn? Neem dan contact met ons op.

Share this article

Comments are closed.